فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٢٤٦: غافل ز حال طوطی شیرین زبان مباش

غـافـل ز حـال طـوطـی شـیـریـن زبـان مـبـاشبـا سبز کرده های سخن سرگران مبـاشای غنچـه ای که دل بـه زر خـویش بـستـه ایغـافل ز بـاد دسـتـی فصـل خـزان مبـا…

غـافـل ز حـال طـوطـی شـیـریـن زبـان مـبـاشبـا سبز کرده های سخن سرگران مبـاش
ای غنچـه ای که دل بـه زر خـویش بـستـه ایغـافل ز بـاد دسـتـی فصـل خـزان مبـاش
در جـــبـــهــه گــشـــاده گــلــهــا نــگــاه کــندلـگـیـر ازگـرفــتــگـی بــاغــبــان مـبــاش
از ره مــرو بـــه جـــلــوه خــوبـــان ســنــگــدلقانع ز وصل کعبـه به سنگ نشان مبـاش
سـنـگ فـســان تــیـغ نـشـاط اسـت کـوه غـمزنـهـار از گــرانـی غــم دلــگــران مـبــاش
صـبــح امـیـد در دل شـبــهـاسـت بـی شـمـارقانع ز خوان فیض به یک استخوان مباش
سـالـمـتـرسـت از دم شـمـشـیـر پـشـت تـیـغدلــتــنـگ از نـیـامـد کــار جــهـان مـبــاش
در چـشـمـهـا سـبــک زگـرانـی شـونـد خـلـقدر محـفـلـی کـه راه بـیابـی گـران مبـاش
هرکـس زخـوان قـسـمت خـود رزق می خـورداز کم بـضـاعتـی خـجـل ازمیهمان مبـاش
یــاران رفــتـــه را بـــه نــکــویــی کــنــنــد یــادگـر عـمـر زود مـی گـذرد دلـگـران مـبـاش
آب روان عــمـر ز اســتــاده خــوشــتــریـســتآزرده از گــذشــتــن ایـن کــاروان مـبــاش
یکـسـان سـلوک بـه کـج و راسـت چـون کمانغماز عـیب ناوک کج چـون نشـان مبـاش
در موسمی که روی زمین یک طبق گل استصـائب چـو بـیضـه دربـغـل آشـیان مبـاش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج