فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٢٤٥: ما نقض دلپذیر ورقهای ساده ایم

مـا نـقـض دلـپــذیـر ورقـهـای ســاده ایـمچـــون داغ لــالــه از جـــگــر درد زاده ایــمبــا سـیـنـه گـشـاده در آمـاجــگـاه خـاکبـی اضـطـراب همچـو هدف …

مـا نـقـض دلـپــذیـر ورقـهـای ســاده ایـمچـــون داغ لــالــه از جـــگــر درد زاده ایــم
بــا سـیـنـه گـشـاده در آمـاجــگـاه خـاکبـی اضـطـراب همچـو هدف ایسـتـاده ایم
گــویـا بــرات عــمـر مؤبــد گــرفــتــه ایـمپـشتـی که ما ز جـسـم بـه دیوار داده ایم
بـر دوستـان رفته چه افسوس میخوریم؟بـــا خــود اگــر قــرار اقــامــت نــداده ایــم
از عــاجــزان کــار فــرو بــســتــه دلــیــمهر چـند عـقـده های فـلک را گـشـاده ایم
کــوه گــنــاه مــا نــتــوانــد تـــمــام کــردسـنـگ کـمـی کـه مـا بـه تـرازو نـهاده ایم
پـوشـیـده نـیـسـت خـرده راز فـلـک ز مـاچـون صـبـح مـا دوبـار درین نـشأه زاده ایم
در پـرده نـقـشـبـنـد گـلـسـتـان عـالـمـیمچـون لوح آب اگر چـه زهر نقش ساده ایم
چون غنچه در ریاض جهان برگ عیش مااوراق هسـتـیی اسـت که بـربـاد داده ایم
از روی نـرم سـخـتـی ایـام مـی کـشـیمدر قـبـضـه کـشـاکـش گـردون کـبــاده ایـم
ای زلـف یار اینـهـمـه گـردنـکـشـی چـرا؟آخـر تـو هـم فـتــاده و مـا هـم فـتـاده ایـم
صـائب زبـان شـکـوه نـداریم همـچـو خـارچون غنچه دست بر دل پر خون نهاده ایم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج