فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٢٤٥: غافل ز حال عاشق خونین جگر مباش

غـافـل ز حـال عـاشـق خـونـین جـگـر مـبـاشمغرور حسن پا بـه رکاب اینقدر مبـاشهـرگــاه بــهـلــه را بــه کــمــر آشــنــا کــنـیاز دست کار رفتـه ما بـی خ…

غـافـل ز حـال عـاشـق خـونـین جـگـر مـبـاشمغرور حسن پا بـه رکاب اینقدر مبـاش
هـرگــاه بــهـلــه را بــه کــمــر آشــنــا کــنـیاز دست کار رفتـه ما بـی خبـر مبـاش
هـنـگــامـه شــراب کــمـیـنـگـاه آفــت اســتدرمحفلی که بـاده خوری بیخبر مباش
هـمــراه بــد ز رهـزن بــیـگــانــه بــدتــرســتبـاهـر نـیـازمـوده رفـیق سـفـر مـبـاش
نـقــش مـراد نـیـســت دریـن بــاغ جــز یـکـیزنهار همچـو آب پـریشـان نظـر مبـاش
هـرگـز بــه دسـت پـیـش زوالـی نـمـی رسـدگر بـرخوری بـه تـیغ فنا بـیجـگر مبـاش
از جــام نـام جــم بــه زبــانـهـا فـتــاده اســتزنهار در بـسـاط جـهان بـی اثـر مبـاش
غـمـگـیـن مـکـن، اگـر نـکـنـی شـاد خـاطـریگر مرهم دلی نشـوی نیشـتـر مبـاش
چــون نـی گـر ازنـوای گـلـو ســوز مـفـلـسـیدر کام تلخ سوختگان بی شکر مباش
از هـر دو ســر مــشــو تــرازوی چــرخ قــلــبگر صندل سری نشوی دردسر مبـاش
پـیـشـانـی گـشـاده بــه از گـنـج گـوهـرسـتدلتـنگ چـون صدف ز وداع گهر مبـاش
دل را چـو سـرو بـید خـنـک کـن بـه سـایه اییکبـار گی چـو دار فنا بـی ثـمر مبـاش
عمری است تا چو شبنم گل در رکاب توستغافل ز حال صائب خونین جـگر مبـاش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج