فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٢٤٤: ما هوش خود به باده گلرنگ داده ایم

مـا هـوش خــود بــه بــاده گــلــرنـگ داده ایـمگردن چـو شیشه بـر خـط سـاغر نهاده ایمبــر روی دســت بــاد مــرا دســت ســیــر مــاچـون مـوج تـا عـنـان …

مـا هـوش خــود بــه بــاده گــلــرنـگ داده ایـمگردن چـو شیشه بـر خـط سـاغر نهاده ایم
بــر روی دســت بــاد مــرا دســت ســیــر مــاچـون مـوج تـا عـنـان بـه کـف بـحـر داده ایم
یک عـمـر همـچـو غـنـچـه درین بـوسـتـانسـراخـون خـورده ایـم تــا گـره دل گـشـاده ایـم
از زنـدگـی اسـت یک دو نـفـس در بـسـاط مـاچــون صــبــح مــا ز روز ازل پــیــر زاده ایــم
بـر هیچ خـاطـری نـنـشـسـتـه اسـت گـرد مـاافـتـاده نـیـسـت خـاک، اگـر مـا فـتـاده ایـم
چــون طـفـل نـی سـوار بــه مـیـدان اخــتــیـاردر چـشـم خـود سـوار ولـیـکـن پــیـاده ایـم
عمری است تا به پای زمین گیر همچو سنگدر رهــگــذار ســیــل حــوادث فــتــاده ایــم
چـون سـبـزه پـا شـکسـتـه این بـاغ نیسـتـیمز آزادگـی چـو سـرو بـه یـک پـا سـتـاده ایم
گــوهــر نــمــی فــتــد ز بـــهــا از فــتــادگــیسهل است اگر به خاک دو روزی فتاده ایم
صــائب بـــود ازان لــب مــیــگــون خــمــار مــابــیـدرد را خــیـال کــه مــخــمـور بــاده ایـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج