فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٢٤٤: تسلیم در کشاکش اهل زمانه باش

تـسـلیم در کـشـاکـش اهل زمانه بـاشهرکـس کـمان طـعـن کند زه،نشـانه بـاشدر رهگذار سیل که لنگر فکنده اسـت ؟از خـاکـدان دهـر بـه سـرعـت روانـه بــاشتـا در…

تـسـلیم در کـشـاکـش اهل زمانه بـاشهرکـس کـمان طـعـن کند زه،نشـانه بـاش
در رهگذار سیل که لنگر فکنده اسـت ؟از خـاکـدان دهـر بـه سـرعـت روانـه بــاش
تـا درحـریم زلـف تـوانی نخـوانده رفـت ؟باده زبان به کم سخنی همچو شانه باش
ازبهر آب خضر به ظلمت چه می روی ؟گـوهـر فـروز جـان ز شـراب شـبــانـه بـاش
مـیـراب زنـدگــی بــه ســکــنـدر نـدادآبدلـســرد گــرمـخــونـی اهـل زمـانـه بــاش
تا بـوسه گاه صدر نشینان شود درستدرصـدر، خــاکـســارتــر از آســتــانـه بــاش
کـوتـه زبـان خـمـار ندامـت نمـی کـشـدگـر آتـش کـلـیـم شـوی بـی زبــانـه بــاش
صـائب مریز پـیش خـضـر آبـروی خـویشاز بــحــر شـعـر آب بــخـور جــاودانـه بــاش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج