فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٤٣: در جلوه گاه حسن، سراپای دیده باش

در جلوه گاه حسن، سراپـای دیده بـاشدر پــیـش زنــگــی آیـنـه زنـگ دیـده بــاشدر جـویـبــار عـقـل بــه لـنـگـر خـرام کـندر بحر عشق کشتی طوفان رسیده بـاش…

در جلوه گاه حسن، سراپـای دیده بـاشدر پــیـش زنــگــی آیـنـه زنـگ دیـده بــاش
در جـویـبــار عـقـل بــه لـنـگـر خـرام کـندر بحر عشق کشتی طوفان رسیده بـاش
در جستجوی خانه در بسته است فیضدایم چو غنچه سر به گریبان کشیده باش
ماهی زبـان بـحـر شد از فیض خـامشیدر بــزم اهــل حــال زبـــان بــریــده بـــاش
یــاد از نــگــاه گــیـر طــریـق ســلــوک رادرعــیـن آشــنــایـی مــردم رمــیـده بــاش
پـای گـریز، شـهپـر پـرواز دشـمـن اسـتگــر پــیــش ســیــل روی آرمــیــده بـــاش
صـائب بـبـنـد لـب ز بـد و نـیـک مـردمـاندر دفـتـر جـهـان،سـخـن نـاشـنـیـده بــاش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج