فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٢٤٢: ما شمع را به شهپر خود، سر گرفته ایم

ما شـمع را بـه شـهپـر خـود، سـر گرفتـه ایمدایم ز شیشه پـنبـه بـه لب بـر گرفتـه ایمبـر می خـوریم بـا همه تـلخـی گـشـاده رویسر مشق مشرب از خط ساغر گرفته…

ما شـمع را بـه شـهپـر خـود، سـر گرفتـه ایمدایم ز شیشه پـنبـه بـه لب بـر گرفتـه ایم
بـر می خـوریم بـا همه تـلخـی گـشـاده رویسر مشق مشرب از خط ساغر گرفته ایم
خــامــوش کــرده ایـم بــه نـرمــی حــریـف رادایـم بــه مـوم، روزن مـجـمـر گـرفـتـه ایـم
بــاری کـه سـنـگ سـرمـه کـنـد کـوه قـاف رااز دوش آسـمـان و زمـیـن بــر گـرفـتـه ایـم
تــســخــیـر کــرده ایـم فــلـک را بــه نـیـم آهنـمـرود را بــه پــشــه لـاغــر گـرفـتــه ایـم
سـر پــنـجــه تــصـرف مـا آهـنـیـن قـبــاسـتدر آب تـیغ ریـشـه چـو جـوهـر گـرفـتـه ایم
در زیـر چــرخ خــواب فــراغــت نـمـی کــنـیـماز راه سـیـل بـسـتـر خـود بـر گـرفـتـه ایـم
زان خـط مشـکـفـام کـه خـون می چـکـد از وآیینـه چـون مـحـیـط بـه عـنـبـر گـرفـتـه ایم
دلـسـوزتــر ز حـسـن گـلـوسـوز یـار نـیـسـتمـا چــاشــنـی قـنـد، مـکـرر گـرفــتــه ایـم
آن زلــف را بـــه دانــه دل صــیــد کــرده ایــمسـیـمـرغ را بــه دام کـبــوتــر گـرفـتـه ایـم
طـــوفــان نــوح ســـرد نــســـازد تـــنــور مــازینسـان کـه مـا ز آتـش دل در گـرفـتـه ایم
نسبت به کوی دوست درست است عزم مااز اضــطــراب دل ره دیــگــر گــرفــتــه ایـم
از پـیـچ و تـاب عـشـق کـه عـمـرش دراز بــادچـون رشـتـه جـای در دل گوهر گرفتـه ایم
آن آتــشــی کـه جــرأت پــروانـه داغ اوســتدر زیر بـال خـود چـو سـمـنـدر گـرفـتـه ایم
نــتــوان گــرفــت دل ز ســر زلــف، ورنــه مــابـرگ خـزان رسـیـده ز صـرصـر گـرفـتـه ایم
از مـا مـجـوی زیـنـت ظـاهـر کـه چـون صـدفمـا انـدرون خـانـه بــه گـوهـر گـرفـتــه ایـم
صــائب ز هـمــزبــانـی عــطــار خــوش زبــانمنقار خود چـو پـستـه بـه شکر گرفتـه ایم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج