فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٢٤٢: صد بار بگفتمت نگهدار

صـــد بـــار بـــگـــفـــتـــمــت نــگــهــداردر خـشـم و سـتـیزه پـا مـیفـشـاربــــر چـــنـــگ وفـــا و مـــهـــربــــانـــیگـر زخـمـه زنـی بــزن بـه …

صـــد بـــار بـــگـــفـــتـــمــت نــگــهــداردر خـشـم و سـتـیزه پـا مـیفـشـار
بــــر چـــنـــگ وفـــا و مـــهـــربــــانـــیگـر زخـمـه زنـی بــزن بـه هـنـجـار
دانــی تـــو یــقـــیــن و چـــون نــدانــیکـز زخـمـه سـخـت بــسـکـلـد یـار
می بخش و مخسب کاین نه نیکوستمـا خـفـتـه خـراب و فـتـنـه بــیـدار
مــی گــویـم و مــی کــنـم نـصــیـحــتمن خـشـک دماغ و گفـت و تـکرار
مــی خـــنــدد بـــر نــصـــیــحـــت مـــنآن چـــشــم خـــمــار یــار خــمــار
مــی گــویـد چــشــم او بــه تــســخــرخـوش مـی گـویـی بــگـو دگـربــار
از تــــو بـــــتــــرم اگــــر نــــنــــوشــــمپــوشــیـده نـصــیـحــت تــو طــرار
اســتــیـزه گــرســت و لــاابــالــیـســتکی عشوه خورد حریف خون خوار
خــامــش کــن و از دیــش مــتـــرســانکـز بـاغ خـداسـت ایـن سـمـن زار
خــامـوش کـه بــی بــهـار ســبــزسـتبــی ســبــلــت مـهـر جــان و آذار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج