فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٢٤٢: ای رخ تو شاه ملک دلبری

ای رخ تــو شــاه مــلــک دلــبـــریهمـچـو شـاهـان کـن رعـیت پـروریتـا تـو بـر پـشـت زمین پـیدا شـدیشـد ز شـرم روی تـو پــنـهـان پــریبا چنین صورت که ا…

ای رخ تــو شــاه مــلــک دلــبـــریهمـچـو شـاهـان کـن رعـیت پـروری
تـا تـو بـر پـشـت زمین پـیدا شـدیشـد ز شـرم روی تـو پــنـهـان پــری
با چنین صورت که از معنی پرستسـخـت بـی معنی بـود صورت گری
ز آرزوی شــــیــــوه رفــــتــــار تــــوخـانـه بــر بــامـت کـنـد کـبــک دری
خـسـروان فـرهاد وارت عـاشـقـنـدزآنکه از شیرین بـسی شیرین تـری
چـشـم تـو از بــردن دلـهـای خـلـقشـادمان همچـون ز غـارت لشـکری
دلبـری خـتـمست بـر تـو ز آنکه تـوجـان همـی افـزایی ار دل می بـری
از اثـــرهــای نــشـــان و نـــام تـــوجــان پــذیـرد مـوم از انـگــشــتــری
عشـق تـو ما رابـخـواهد کشـت،آهعـیـد شـد نـزدیک و قـربـان لـاغـری
در فــراق تــو غــزلــهـا گــفــتــه امبـی شـکـر کـردم بـسـی حـلواگری
کـاشــکـی از دل زبــان بــودی مـراتــا بــیـادت کــردمــی جــان پــروری
بـا چنین عزت که از حسن و جمالدر مـه و خـور جـز بـخـواری نـنـگـری
چـون روا بـاشد که سـعدی گویدت«سـرو بـسـتـانی تـو یامه یا پـری »
سـیف فـرغـانـی هـمـی گـویـد تـراهر که هست از هر چه گوید برتری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج