فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٢٤١: ساقی ز میکشان خبری می گرفته باش

سـاقی ز میکشـان خـبـری می گرفتـه بـاشاز خـویش رفتـگان خـبـری می گرفتـه بـاشرفـتـیـم مـا ولـی دل و جـان مـانـد پــیـش تـواز بــازمـانـدگـان خـبـری مـی …

سـاقی ز میکشـان خـبـری می گرفتـه بـاشاز خـویش رفتـگان خـبـری می گرفتـه بـاش
رفـتـیـم مـا ولـی دل و جـان مـانـد پــیـش تـواز بــازمـانـدگـان خـبـری مـی گـرفـتـه بـاش
ما را کسی بجز تو درین شهر و کوی نیستگاهی ز بـیکسان خـبـری می گرفتـه بـاش
چـون تـیر کج بـه راه خـطـا تـا بـه کی روی ؟گاهی هم ازنشان خبـری می گرفته بـاش
از خـار خـشک ما که زمین گیر گشتـه استای برق خوش عنان خبری می گرفته باش
هـر چـنـد پـایه تـو بـه گـردون رسـیـده اسـتای مـاه از کـتـان خـبـری می گـرفـتـه بـاش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج