فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٢٤١: دل نمیرد تا ابد گر عشق باشد جان دل

دل نـمـیـرد تــا ابــد گـر عـشـق بــاشـد جـان دلتـن چـو جـان پـاینده گـردد گر بـرد فـرمان دلپـادشـاه دل جـهانگـیر و جـهان بـخـش اسـت روگر ولایت خواهی …

دل نـمـیـرد تــا ابــد گـر عـشـق بــاشـد جـان دلتـن چـو جـان پـاینده گـردد گر بـرد فـرمان دل
پـادشـاه دل جـهانگـیر و جـهان بـخـش اسـت روگر ولایت خواهی ای جـان آن دل شو آن دل
آ بـــدانــی کــرد نــتـــوانــنــد شــاهــان جــهــاناندر آن کـشـور کـه ویرانی کـند سـلطـان دل
عـاقـبـت بـر ملک جـان منشـور سـلطـانی دهندهـرکــه او را در حــســاب آرنــد در دیـوان دل
چـون طـبـیب فـضـل دل را دردمـنـد عـشـق کـردگر هلاک جـان نمی خواهی مکن درمان دل
گـوی دولت را جـز آن حـضـرت نبـاشـد جـای گـاهشـهـسـوار همـت ار بـر وی زنـد چـوگـان دل
مـردگـان را همـچـو عـیسـی زنـده گـردانـی بـدمخضر جـانت ار آب خورد از چـشمه حیوان دل
چون تو در دریای غفلت غرقه یی همچون صدفزآن نمی دانی که گوهر عشق دارد کان دل
غـیر عـشـق ار جـان بـود در دل مـنه کـرسـی اوزآنـکـه شـاه عـشـق دارد تـخـت در ایوان دل
دوسـت ننشاندی نهال عشق خـود در بـاغ جـاندر ســفــال تــن اگـر بــرنـامـدی ریـحــان دل
تـا کـند بـر جـان تـجـلـی روی معـنی دار دوسـترسـم صـورت محـو گـردان از نگـارسـتـان دل
ای دل و جــان را ز روی تــو هــزاران نــیــکــویـیتــو دل جــانـی بــدان روی نـکـو یـا جــان دل
از رخ خـوب تــو افـگـنـد اسـب در صـحـرای جــانشاه عشق تـو که می زد گوی در میدان دل
همچـو سـوره بـر سـر جـان تـاج بـسـم الـله نهدآیـت عـشـق تـو گـر نـازل شـود در شـان دل
سـیـف فـرغـانـی بــرو شـاگـردی او کـن خــوانـدیک ورق از علم عشـقش در دبـیرسـتـان دل

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج