فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٢٤٠: در این سرما و باران یار خوشتر

در این سرما و باران یار خوشترنگـار انـدر کـنـار و عـشـق در سـرنـگـار انـدر کـنـار و چـون نگـاریلطیف و خوب و چست و تازه و تردر این سرما بـه کوی او گریز…

در این سرما و باران یار خوشترنگـار انـدر کـنـار و عـشـق در سـر
نـگـار انـدر کـنـار و چـون نگـاریلطیف و خوب و چست و تازه و تر
در این سرما بـه کوی او گریزیمکـه مـانـنـدش نـزاید کـس ز مـادر
در این برف آن لبـان او بـبوسیمکـه دل را تـازه دارد بـرف و شـکـر
مرا طاقت نماند از دسـت رفتـممـــرا بـــردنـــد و آوردنـــد دیــگـــر
خــیـال او چــو نـاگـه در دل آیـددل از جــا مــی رود الــلــه اکــبــر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج