فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٤٠: جا در سیاه خانه سودا گرفته ایم

جــا در سـیـاه خـانـه سـودا گـرفـتــه ایـماز دسـت لاله دامن صـحـرا گـرفـتـه ایمآسان به چنگ ما نفتاده است شمع طورصد دست، پـنجه بـاید بـیضا گرفتـه ایماز…

جــا در سـیـاه خـانـه سـودا گـرفـتــه ایـماز دسـت لاله دامن صـحـرا گـرفـتـه ایم
آسان به چنگ ما نفتاده است شمع طورصد دست، پـنجه بـاید بـیضا گرفتـه ایم
از هـمــت بــلــنـد کــه عــمـرش دراز بــاددام مگـس فـکـنده و عـنقـا گـرفـتـه ایم
انـصـاف نیسـت رانـدن مـا از حـریم وصـلپـیش از سـپـند آمده و جـا گـرفـتـه ایم
از مـا زبــان خـامـه تـکـلـیـف کـوتـه اسـتخـط امـان ز سـاغـر صـهبـا گـرفـتـه ایم
دیـوانـه ایـم لـیـک نـظـر بــنـد نـیـسـتــیـمپـیـش ز گـردبـاد بـه صـحـرا گـرفـتـه ایم
تـار کـفـن بـه زخـم زبـان بـخـیـه مـی زنـدسوزن عبث ز دست مسیحا گرفته ایم
دیــوانــگــی عـــلــاج نــدارد و گــرنــه مــاروغـن ز ریـگ آتـش سـودا گـرفـتـه ایـم
صد نیزه موج خون ز سرما گذشتـه استتـا مـصـرعـی ز عـالـم بـالـا گـرفـتـه ایم
صـائب بـه زور جـذبـه طـبـع بـلـند خـویشخورشید را ز دست مسیحـا گرفتـه ایم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج