فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٢٤٠: با خلق آشتی کن وبا خود به جنگ باش

بـا خلق آشتـی کن وبـا خود بـه جـنگ بـاشفــیـروز جــنـگ مـعــرکــه نـام ونـنـگ بــاشانـجـام بــت پـرسـت بـود بـه ز خـود پـرسـتدر قـیـد خـود مـبـاش وبـه…

بـا خلق آشتـی کن وبـا خود بـه جـنگ بـاشفــیـروز جــنـگ مـعــرکــه نـام ونـنـگ بــاش
انـجـام بــت پـرسـت بـود بـه ز خـود پـرسـتدر قـیـد خـود مـبـاش وبـه قـید فـرنـگ بـاش
خـلق وسـیع و رزق بـه یک کـس نمی دهندخــلـق وسـیـع داری، گـو رزق تــنـگ بــاش
چـون مـاهـی ات مـبــاد ز نـرمـی فـرو بــرنـددر کــام خــلـق، اره پــشــت نـهـنـگ بــاش
بـر صـلح و جـنگ اهل جـهان اعتـماد نیسـتچـون صـلـح مـی کـنند مـهیای جـنگ بـاش
از چشمه سار تیغ بشودست و روی خویشدر آفــتـــاب زرد خـــزان لــالــه رنــگ بـــاش
گـر پـشـت پـا بــه عـالـم صـورت نـمـی زنـیتـا حـشر در شکنجـه این کفش تـنگ بـاش
صــائب هــزار بـــار تــرا بـــیــش گــفــتــه امبا خلق صلح کل کن و با خود به جنگ باش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج