فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٢٤٠: ای نور دیده دیده ز (روی) تو نور یافت

ای نـور دیـده دیده ز (روی) تـو نـور یـافـتجـان حزینم از غم عشقت سرور یافتخورشید سوی مشرق از آن راه گم نکردکز روی همچـو ماه تـو هر روز نور یافتاز نفـحـ…

ای نـور دیـده دیده ز (روی) تـو نـور یـافـتجـان حزینم از غم عشقت سرور یافت
خورشید سوی مشرق از آن راه گم نکردکز روی همچـو ماه تـو هر روز نور یافت
از نفـحـه هوای تـو جـان را مـیسـر اسـتآن زندگی که قالبش از نفخ صور یافت
بـی رهـبـر عـنـایـت تـو بـنـده جـای خـود،گرچه بـسی دوید، ز کوی تو دور یافت
ایــوب وار دل ز پـــی نـــعـــمـــت وصـــالبـر محـنت فراق تـو خود را صبـور یافت
جـز وصـف حـسـن صـورت زیبـای تـو نکردمعنی چـو بـر مظنه خـاطـر ظهور یافت
رویت بـسـوی کـعـبـه وصـلـت دلـیل شـدآنرا که از شـعایر عشـقت شـعور یافت
موسی مناقب تـو در الواح خـویش خـواندداود وصـف حـسـن تـو اندر زبـور یافـت
گـرچــه بــسـیـف مـیـل نـکـردی ولـی ورانی میل کم شد و نه ارادت فتـور یافت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج