فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٢٣: چو برقع ز رخ برگشایی بمیرم

چـو بــرقـع ز رخ بــرگـشـایـی بــمـیـرموگـر رو بـمـن کـم بـنـمـایی بـمـیـرمز شـــــادی قـــــرب و ز انــــدوه دوریگـه از وصـل و گـاه از جـدایی بـمیرمچ…

چـو بــرقـع ز رخ بــرگـشـایـی بــمـیـرموگـر رو بـمـن کـم بـنـمـایی بـمـیـرم
ز شـــــادی قـــــرب و ز انــــدوه دوریگـه از وصـل و گـاه از جـدایی بـمیرم
چـرا غـم کـه بـی روغـنم مرگ بـاشـدو گــر روغــنــم در فــزایـی بــمــیـرم
تــو دام مـنـی مـن تــرا طـرفـه مـرغـمکـه گـر از تـو یـابـم رهـایـی بـمـیـرم
بـرافروخـت روی تـو از حـسن شمعینمی خواست کاز بی ضیایی بمیرم
زدم بــر سـر شـمـع خـود را و گـفـتــمچـو پــروانـه در روشـنـایـی بــمـیـرم
تــرا بــرگ مـن نـی و آگــه نـه ای زآنکه من بـی گل از بـی نوایی بـمیرم
طبـیبـی چـو تـو بـر سر من نشسـتـهنـشـایـد کـه از بـی دوایـی بــمـیـرم
چـو گـربــه دریـن خـانـه گـر ره نـیـابــمچـو سـگ بـر درش از گدایی بـمیرم
در آن بــارگـه گـر بــخــدمـت نـشــایـمبـریـن در بـمـدحـت سـرایی بـمـیـرم
چـو مـجـنـون اگـر وصـف لـیلـی نـیابـمسـزد گـر بـلـیلـی سـتـایی بـمـیـرم
مــرا گــر ز وصــل آن مـیـســر نـگــرددکـه در مـسـنـد پـادشـایـی بــمـیـرم
نه بیگانه ام همچو سیف این مرا بسکــه بــا دولــت آشــنـایـی بــمــیـرم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج