فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٢٣: خضر راه حقیقت است مجاز

خـضـر راه حـقیقـت اسـت مجـازمکـن این در بـه روی خـویش فـرازدل مـحـمـود اگـر همی خـواهیدســت کــوتــه مـکــن ز زلـف ایـازعـاشـق از سـرزنـش نـینـدیشـدشـ…

خـضـر راه حـقیقـت اسـت مجـازمکـن این در بـه روی خـویش فـراز
دل مـحـمـود اگـر همی خـواهیدســت کــوتــه مـکــن ز زلـف ایـاز
عـاشـق از سـرزنـش نـینـدیشـدشـمع رانیسـت سـرکـشـی از گاز
دســت خــون اسـت داو اول مـادوشـش ماسـت نقش سـینه بـاز
پــرده نـام ونـنـگ یـک ســو کــنزن نه ای، ای عشق درلباس مباز
سیل تقوی و برق ناموس استمــی گــلــرنــگ و شـــعـــلــه آواز
آخـــر کـــار خـــوشـــه را دیــدیگــردن ســرکــشــی دگـر مـفــراز
خــنــده کــبــک درکــمــیـن دارداشـک خـونـیـن چــنـگـل شـهـبــاز
پــای در دامــن قــنـاعــت کــشتــا نـسـوزی بــه آتــش تـک و تــاز
گـل و زر داری و دو روزه نـشــاطسـرو و بـی حـاصـلـی و عـمر دراز
بــردبــاری اســت مـعـدن گـوهـرخـاکـسـاری اسـت مـسـنـد اعـزاز
چون فلاخن به گرد خویش بـگردهـر چـه بـردل گـران، بـه دور انـداز
صـائب از خـاک پـاک تـبـریزسـتهسـت سـعـدی گـر از گل شـیراز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج