فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٢٣٩: گوهر فروز دیده بیدار خویش باش

گـوهـر فـروز دیـده بـیـدار خـویـش بــاشبــرق فــنـای خــرمــن پــنـدار خــویـش بــاشپــا از گـلـیـم مـرتــبــه خــود مـکــن درازچـون نقطـه پـاشـکسـتـه…

گـوهـر فـروز دیـده بـیـدار خـویـش بــاشبــرق فــنـای خــرمــن پــنـدار خــویـش بــاش
پــا از گـلـیـم مـرتــبــه خــود مـکــن درازچـون نقطـه پـاشـکسـتـه پـرگار خـویش بـاش
اربــاب کــام،تــشــنـه لــغــزیـدن تــوانـدای سـرو خـوش خـرام خـبـردار خـویـش بـاش
گلزار حسن شبنم خلق است تازه رویاز حـسـن خـلق، شـبـنم گـلزار خـویش بـاش
درمـانـده انـد خـلـق بـه درمـان درد خـودرحمی به حال خودکن و غمخوار خویش باش
پـیـچـیده ای بـه طـول امـل از سـر غـروردر فـــکــر بـــاز کــردن زنــار خـــویــش بـــاش
یـک بـوسـه نـذر صـائب بـیمـار کـرده ایتـنگ اسـت وقت،بـر سـر گفتـار خـویش بـاش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج