فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٢٣٩: نگشتم از تو هرگز ای صنم سیر

نـگـشـتــم از تـو هـرگـز ای صـنـم سـیـرولـیـک از هـجـر گـشـتـم دم بـه دم سـیـرهـمـی بــیـنـم رضـایـت در غـم مـاسـتچــگـونـه گـردد ایـن بــی دل ز غـم س…

نـگـشـتــم از تـو هـرگـز ای صـنـم سـیـرولـیـک از هـجـر گـشـتـم دم بـه دم سـیـر
هـمـی بــیـنـم رضـایـت در غـم مـاسـتچــگـونـه گـردد ایـن بــی دل ز غـم سـیـر
چه خون آشام و مستسقیست این دلکه چـشمم می نگردد ز اشک و نم سـیر
اگــر ســیــری از ایـن عــالــم بــیــا کــهنـگــردد هـیـچ کــس زان عــالــمـم ســیـر
چـــو دیــدم اتـــفـــاق عـــاشـــقـــانــتشــدســتــم از خــلــاف و لـا و لـم ســیـر
ولــی دردم تـــو اســرافــیــل جــان هــانــیــم از نــفــخ روح و زیــر و بـــم ســـیــر
چــو بــوی جــام جــان بــر مـغــز مـن زدشـدم ای جــان جــان از جــام جـم سـیـر
چو بـیشست آن جـنون لحظه بـه لحظهخسیس آن کو نگشت از بیش و کم سیر
چـو دیـدم کـاس و طـاس او شـدسـتــماز ایـن طـشـت نـگـون خـم بـه خـم سـیـر
خــیــال شــمــس تــبـــریــزی بــیــامــدز عـشـق خــال او گـشـتــم ز غـم ســیـر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج