فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٣٨: گوهر فروز دیده بیدار خویش باش

گـوهـر فـروز دیـده بــیـدار خــویـش بــاشبـــرق فــنــای خــرمــن پـــنــدار خــویــش بـــاشازچــاه مـکــر، روی زمـیـن مـوج مـی زنـدای یــوســف زمــان…

گـوهـر فـروز دیـده بــیـدار خــویـش بــاشبـــرق فــنــای خــرمــن پـــنــدار خــویــش بـــاش
ازچــاه مـکــر، روی زمـیـن مـوج مـی زنـدای یــوســف زمــانــه خـــبـــردار خــویــش بـــاش
خود را چو یافتـی همه عالم ازان تـوستچـشـم از جـهان بـپـوش، طـلـبـکـار خـویش بـاش
در ســایـه حــمـایـت دســت دعــا گــریـزفــانــوس شــمــع دولــت بــیــدار خــویـش بــاش
کــار جــهــان بــه مــردم بــیـکــار واگــذارفـرصـت غـنـیـمـت اسـت پـی کـار خـویـش بــاش
گـفـتــار را بــه خــامـه بــی مـغــز واگـذارآیــیــنـــه وار شـــاهـــد کـــردار خـــویــش بـــاش
درزیـــر بـــارمـــنـــت بـــال هـــمـــا مـــرومــســنـد نـشــیـن ســایـه دیـوار خــویـش بــاش
روشـنـدلـی در انـجــمـن روزگـار نـیـسـتاز داغ دل چـــراغ شـــب تــــار خـــویـــش بــــاش
در پـیـش ابــر هـمـچـو صـدف آبــرو مـریـزروزی خــور دوچــشــم گــهــربــار خــویـش بــاش
دولت زشش جهت به توآورده است رویازشـش جــهـت تــونـیـز خــبــردار خــویـش بــاش
تـو غـافـلی و گـرنه درین بـحـر هر حـبـابسر بسته نکته ای است که هشیار خویش باش
قـد خـمیده صـیقـل زنگـار غـفـلـت اسـتدر وقـت شــیـب، صــیـقـل زنـگـار خــویـش بــاش
صائب کنون که کار تو بـا خود فتاده استرحـمی بـه حـال خـود کن و غمخوار خویش بـاش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج