فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٣٨: ما از امیدها همه یکجا گذشته ایم

مـا از امـیدهـا همـه یکـجـا گـذشـتـه ایماز آخــرت بــریـده ز دنـیـا گــذشــتــه ایـمسوداگری است خاک به زر ساختن بدلمـا بــهـر آخـرت نـه ز دنـیـا گـذشـ…

مـا از امـیدهـا همـه یکـجـا گـذشـتـه ایماز آخــرت بــریـده ز دنـیـا گــذشــتــه ایـم
سوداگری است خاک به زر ساختن بدلمـا بــهـر آخـرت نـه ز دنـیـا گـذشـتـه ایـم
از ما مجـو تـردد خـاطـر کـه عـمرهاسـتکـز آرزوی وسـوسـه فـرمـا گـذشـتـه ایـم
آسـوده از پـریدن حـرص اسـت چـشم مااز تــوتـیـا بــه کـوری اعـدا گـذشـتــه ایـم
هر سـایلی بـه ما نرسـد در گـذشـتـگیمــا از گــدایـی در دلــهـا گــذشــتــه ایـم
گشتـه است در میانه روی عمر ما تـماممـا از پـل صـراط همـین جـا گـذشـتـه ایم
عــزم درســت کـار پــر و بــال مـی کـنـدبـا کشـتـی شکسـتـه ز دریا گذشتـه ایم
آزادگـان گـر از ســر دنـیـا گـذشــتــه انـدمـا از سـر گـذشـتـن دنـیـا گـذشـتـه ایـم
از نقش پـای ما سخـنی چـند چـون قلممانده است یادگار بـه هر جا گذشتـه ایم
افـتــاده اسـت شـهـپــر پــرواز مـا بــلـنـددر بـیضـه از نشـیمن عـنقـا گـذشـتـه ایم
هر کـس کـه پـا نهاد گـرفـتـار مـی شـودبر هر زمین که سلسله بر پا گذشته ایم
ما چـون حـبـاب منت رهبـر نمی کـشـیمصدبـار چـشم بـسـتـه ز دریا گذشتـه ایم
هموار ساخـتـه است بـه ما شوق راه رادر کوه اگر رسـیده، ز صحـرا گذشـتـه ایم
صـائب ز راز سـیـنـه بــحــریـم بــا خــبــرچـون موج اگر چه تـند ز دریا گذشتـه ایم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج