فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٢٣٧: خرسند با هزار تمنی نشسته ایم

خـرسـنـد بــا هـزار تــمـنـی نـشـسـتــه ایـمبــا صـد هـزار درد تــسـلـی نـشـســتــه ایـماز بــــادبــــان بــــاد مـــرادیـــم بـــی نـــیـــازکشتی به…

خـرسـنـد بــا هـزار تــمـنـی نـشـسـتــه ایـمبــا صـد هـزار درد تــسـلـی نـشـســتــه ایـم
از بــــادبــــان بــــاد مـــرادیـــم بـــی نـــیـــازکشتی به خشک بسته تسلی نشسته ایم
بـــر آشــیــان مــا نــبــود دســت ســنــگ رابـر شاخـسـار سـد ره و طوبـی نشسـتـه ایم
دامــن ز خـــارزار تـــعــلــق کــشـــیــده ایــمبــر مـسـنـد تــجــرد عـیـس نـشـســتــه ایـم
از بـــخــت تـــیــره روز نــداریــم شــکــوه ایزیـر ســیـاه خــیـمـه لـیـلـی نـشـســتــه ایـم
چـون طـفـل شـوخ، پـیـش ادیـب بـهـانـه جـوآمـاده تــپــانـچــه و سـیـلـی نـشـسـتــه ایـم
از تــرس خــلـق در دهـن شــیـر رفــتــه ایـممجـنون صـفـت بـه دامن وادی نشـسـتـه ایم
مـحــتــاج دســتــگـیـری طـفـلـان نـاقـصــیـمبـر رهگـذر چـون مـردم اعـمی نشـسـتـه ایم
مــا ســایـه پــرور شــجــر طــور نـیـســتــیـمدر آفــتــاب روی تــجــلــی نــشــســتــه ایـم
ای نـاخـدا ز مـصـلـحــت مـا بــشـوی دسـتما بـا خدای خویش بـه کشتـی نشستـه ایم
پروانه داغ شو که به این بخت خواب دوستبـا شمع تـا بـه صبـح بـه دعوی نشسـتـه ایم
صـــائب مــیــان مــردم عـــالــم کـــمــال مــااین بـس که کم بـه مردم دنیی نشستـه ایم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج