فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٢٣٧: به ساقی درنگر در مست منگر

بــه ســاقـی درنـگـر در مـسـت مـنـگـربـه یوسـف درنـگـر در دسـت مـنـگـرایـا مـاهـی جــان در شــســت قــالــببــبـیـن صـیـاد را در شـسـت مـنـگـربـــدان …

بــه ســاقـی درنـگـر در مـسـت مـنـگـربـه یوسـف درنـگـر در دسـت مـنـگـر
ایـا مـاهـی جــان در شــســت قــالــببــبـیـن صـیـاد را در شـسـت مـنـگـر
بـــدان اصـــلــی نــگـــر کآغـــاز بـــودیبـه فـرعـی کان کنون پـیوسـت منگر
بــدان گــلــزار بــی پــایــان نــظــر کــنبـدین خـاری که پـایت خـسـت منگر
هـمـایی بـین کـه سـایه بـر تـو افـکـنـدبـه زاغـی کـز کـف تـو جـسـت منگر
چــو ســرو و ســنـبــلـه بــالـاروش کـنبــنـفـشـه وار سـوی پـسـت مـنـگـر
چــو در جــویــت روان شــد آب حــیـوانبـه خـم و کـوزه گر اشـکـسـت منگر
به هستی بخش و مستی بخش بگرومـنال از نیسـت و اندر هسـت منگـر
قـنـاعـت بـین کـه نـرسـت و سـبـک روبــه طــمــع مــاده آبــســت مـنـگــر
تـو صـافـان بــیـن کـه بــر بــالـا دویـدنـدبه دردی کان به بـن بـنشست منگر
جـهـان پـر بـین ز صـورت های قـدسـیبـدان صـورت که راهت بـسـت منگر
بــه دام عــشــق مـرغــان شــگـرفــنـدبـه بـومی کـه ز دامش رسـت منگـر
بـه از تـو نـاطـقـی انـدر کـمـین هسـتدر آن کاین لحظه خاموشست منگر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج