فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٢٣٦: چون سرو در مقام رضا پایدار باش

چــون ســرو در مــقــام رضــا پــایـدار بــاشآزاده ز انــقـــلــاب خـــزان و بـــهــار بـــاشچـون بـیدلـان ز سـنگ مـلـامـت مـتـاب رویخندان چو کبک مست …

چــون ســرو در مــقــام رضــا پــایـدار بــاشآزاده ز انــقـــلــاب خـــزان و بـــهــار بـــاش
چـون بـیدلـان ز سـنگ مـلـامـت مـتـاب رویخندان چو کبک مست درین کوهسار باش
پـیش خـسان بـه خـاک مریز آبـروی خویشاز حــــفــــظ آبــــرو گـــهـــر آبــــدار بــــاش
اخفای عیب دل سیهان از سیه دلی استدر پــیـش زنـگـی آیـنـه بــی غــبــار بــاش
تــا از نــظــاره گــل خــورشــیــد بــرخــوریدر بــاغ دهـر شـبـنـم شـب زنـده دار بـاش
پــیـرایـه قـبــول بــود در شـکـســت نـفـسبـیش از گنه ز طاعت خـود شرمسار بـاش
در نوش و نیش کـن بـه حـریفـان مـوافـقـتبـا هر که هم پـیاله شدی،هم خـمار بـاش
بــا درد صــاف کـن دل پــرخــون خــویـش راخــنـدان چــو لـالـه بــا جــگـر داغـداربــاش
ازتــنـد بــاد حـادثـه چـیـن بــر جـبــیـن مـزندر بــحــر هـمـچــو آب گــهـر بــرقــراربــاش
خـواهـی یکـی هـزار شـود نـقـد هـسـتـیتدر جـستـجوی سوختـگان چون شرار بـاش
فـیض گـل نـچـیـده ز چـیـده اسـت بـیشـتـربــاخــار خــار قــانــع ازان گــلــعــذار بــاش
صـائب مکـن ز زخـم زبـان تـلخ روی خـویشمـانـنـد گـل شـکـفـتــه دریـن خـارزار بــاش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج