فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 فروردین 1403

شماره ٢٣٦: نظر بپوش ز خود تا نظر توانی یافت

نـظـر بــپــوش ز خـود تـا نـظـر تـوانـی یـافـتبـشـوی دسـت ز جـان تـا گهر تـوانی یافـتتــرا کـه چــشـم ز نـور سـتــاره خـیـره شـودز آفـتــاب حـقـیـقـت …

نـظـر بــپــوش ز خـود تـا نـظـر تـوانـی یـافـتبـشـوی دسـت ز جـان تـا گهر تـوانی یافـت
تــرا کـه چــشـم ز نـور سـتــاره خـیـره شـودز آفـتــاب حـقـیـقـت چـه در تـوانـی یـافـت؟
ز شــارع کــشــش دل قــدم بــرون مــگــذارکـه وصـل کـعـبـه ازین رهگـذر تـوانـی یافـت
اگـر در آتـش سـوزان چـو شـمـع صـبـر کـنیز اشــک و آه، کـلـاه و کـمـر تــوانـی یـافــت
هر آنچه گم شده است از تو ای سیاه درونبــه روشــنـایـی آه ســحــر تــوانـی یـافــت
چـنـین کـه خـواب نـظـربـنـد کـرده اسـت تـراز فـیض صـبـح چـه مـقـدار در تـوانی یافـت؟
ز دوســـتـــان زبـــانــی مــدار چـــشــم وفــاز بـرگ بـید مـحـال اسـت بـر تـوانـی یـافـت
درین حدیقه هستـی چـو لاله ممکن نیستکه نان سوخـتـه ای، بـی جـگر تـوانی یافت
شـکـوفـه یـافـت وصـال ثــمـر ز بــی بــرگـیبــریـز بــرگ ز خـود تــا ثــمـر تــوانـی یـافـت
غــبـــار دامــن صــحـــرای خــاکــســار شــوکـه تـاج رفـعـت ازین رهـگـذر تـوانـی یـافـت
قـــدم ز دایـــره اخــــتــــیـــار بــــیـــرون نـــهکه سود هر دو جهان زین سفر توانی یافت
چـو عـمـر می گـذرد در کـمین فـرصـت بـاشکه وصل سوخته ای چون شرر تـوانی یافت
نگـشـتـه سـبـز چـو طـوطـی ز زهر ناکـامـیامـید نیسـت کـه وصـل شـکـر تـوانی یافـت
نـظـر بــپــوش چـو یـعـقـوب از جـهـان صـائبمـگـر ز گـمـشـده خـود خـبـر تـوانـی یـافـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج