فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٢٣٦: مرا اقبال خندانید آخر

مــرا اقــبـــال خــنــدانــیــد آخــرعـنان این سـو بـگردانید آخـرزمانی مرغ دل بـربـسته پـر بـودبــدادش پــر و پــرانـیـد آخــرزهی بـاغی که خندانید از…

مــرا اقــبـــال خــنــدانــیــد آخــرعـنان این سـو بـگردانید آخـر
زمانی مرغ دل بـربـسته پـر بـودبــدادش پــر و پــرانـیـد آخــر
زهی بـاغی که خندانید از فضلبـدان ابـری کـه گـریانید آخـر
زهی نصرت که مر اسلام را دادزهی ملکی که استانید آخر
بـه چـوگـان وفـا یـک گـوی زریـندر این میدان بـغـلطـانید آخـر
کـمر بـگـشـاد مریخ و بـینداخـتســلـح هـا را بــدرانـیـد آخــر
بــخـنـدد آسـمـان زیـرا زمـیـن راخـدا از خـوف بـرهـانـیـد آخـر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج