فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٢٣٦: آن نگاری کو رخ گلرنگ داشت

آن نــگــاری کــو رخ گــلــرنـگ داشــتبــی رخــش آیـیـنـه دل زنـگ داشــتوآن هـلـال ابــرو کـه چــون مـاه تــمـامغـره یـی در طـره شــبــرنـگ داشــتیـک …

آن نــگــاری کــو رخ گــلــرنـگ داشــتبــی رخــش آیـیـنـه دل زنـگ داشــت
وآن هـلـال ابــرو کـه چــون مـاه تــمـامغـره یـی در طـره شــبــرنـگ داشــت
یـک نــظــر کــرد و مــرا از مــن بــبــردجـادوی چشمش چنین نیرنگ داشت
چـون نگین بـر دل نشـان خـویش کـردیـار نــام آور کــه از مــا نـنـگ داشــت
دل بــرفـت و خـانـه بـر غـم شـد فـراخکـانـده او جـای بــر دل تــنـگ داشـت
بـی غم او مرده کش بـاشد چـو نعشقطب گردونی که هفت اورنگ داشـت
هم ز دسـت او قفـا خـوردم چـو چـنگگرچه بـر زانوم همچـون چـنگ داشت
صـــد نــوا شـــد پـــرده افـــغـــان مــنارغـنون عـشـقـش این آهنگ داشـت
روز و شب چون دیگ جوشان ناله کردآب خامش چـون گذر بـر سنگ داشت
سـیف فرغـانی بـصـلحـش پـیش رفتگرچـه او در قبـضـه تـیغ جـنگ داشـت
آفـتـابـی ایـنـچـنـیـن بــر کـس نـتـافـتتا اسد خورشید و مه خرچنگ داشت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج