فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٢٣٥: کسی که عشق نورزد مگو که جان دارد

کسی که عشق نورزد مگو که جان داردجــزیـن حــدیـث نـگـویـد کــســی کــه آن داردز مـرگ چـون دل صـاحـب دلـان بـود آمـنکسی که او بتو زنده است و چون تو جان …

کسی که عشق نورزد مگو که جان داردجــزیـن حــدیـث نـگـویـد کــســی کــه آن دارد
ز مـرگ چـون دل صـاحـب دلـان بـود آمـنکسی که او بتو زنده است و چون تو جان دارد
زمین ز روی تـو چـون آفتـاب روشـن شـدکــه مـاه حــســن ز رخــســارت آســمـان دارد
لبـت بـبـوسـه مرا وعـده داد لیکـن گفـتشــکــر ز قــاعــده بـــیــرون خــوری زیــان دارد
بـبـوی گل همه ساله چـو بـلبـلم در بـاغکــه گــل بــرنـگ ز رخــســار تــو نــشــان دارد
چـو گـل ز پـرده بـرون آمد و وصـال رسـیدز بــیــم هــجــر کــه در پــی بـــود فــغــان دارد
دلـم بـصـبـر همـی خـواهد ار چـه نتـواندکـه سـر عـشـق تــرا هـمـچـو جـان نـهـان دارد
کـه در هوای تـو این عـاشـق زلـیخـا مهربــــرای کـــیـــد چـــو یـــوســـف بــــرادران دارد
اگر چـه در پـیت آنکس نراند اسب هوسکــز اخــتـــیــار بـــدســت انــدرون عــنــان دارد
ولی کـسـی کـه ازو سـر بـرآرد آن همتکـه مـحــنـت تــو کــشــد دولـتــش بــر آن دارد
بـمـنـع دور نـگـردد چـو سـیـف فـرغـانـیهـــر آن گـــدا کـــه ازیــن در امـــیــد نـــان دارد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج