فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٣٥: فارغ ز دار و گیر جهان خراب باش

فــارغ ز دار و گـیـر جــهـان خــراب بــاشمــردانـه تــرک کــام بــگــو،کــامـیـاب بــاشاین شـعله های عـاریتـی نیسـت پـایدارچـون لـالـه زآتـش جـگـر خـو…

فــارغ ز دار و گـیـر جــهـان خــراب بــاشمــردانـه تــرک کــام بــگــو،کــامـیـاب بــاش
این شـعله های عـاریتـی نیسـت پـایدارچـون لـالـه زآتـش جـگـر خـود کـبــاب بــاش
خـود را چـو آفتـاب نکردی بـه نور عشقبــاری چــو ســایــه در قــدم آفــتــاب بــاش
قـدر تــو کـم چــرا بــود از قـدر دیـگـران؟از خـود زیاده از همه کـس در حـجـاب بـاش
چـشـمـت اگـر بـه دولـت بـیدار می پـردازشـورش درون، نمـک چـشـم خـواب بـاش
خواهی که بی حساب به جنت ترا برندصائب نفس شمرده زن و خود حساب باش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج