فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٢٣٤: عمری است ما لب از طمع خام بسته ایم

عمری اسـت ما لب از طمع خـام بـستـه ایماز صـبـر سـنگ بـر دل نـاکـام بـسـتـه ایممـیـنـای بــاده بـا رگ گـردن مـطـیـع مـاسـتتـا لب ز گفتـگو چـو لب جـام ب…

عمری اسـت ما لب از طمع خـام بـستـه ایماز صـبـر سـنگ بـر دل نـاکـام بـسـتـه ایم
مـیـنـای بــاده بـا رگ گـردن مـطـیـع مـاسـتتـا لب ز گفتـگو چـو لب جـام بـسـتـه ایم
از شـکـرسـت بـسـتـر و بـالـیـن مـا چـو مـغـزتـا دیـده از نـظـاره چـو بـادام بـسـتـه ایـم
بــی طـالـعـیـم، ورنـه دریـن طـرفـه صـیـدگـاهچندان که چـشم کار کند دام بـستـه ایم
زان لب کز او کسی نشنیده است حرف تلخامـیدهـا بـه بـوسـه و پـیغـام بـسـتـه ایم
اســبــاب کـامـرانـی خــصـم اسـت ســالـهـاطرفی که ما ازین دل خود کام بسته ایم
هر چـند بـر زمین پـر ما نقش بـسـتـه اسـتاحـرام بــوسـه لـب آن بــام بــسـتـه ایـم
ز آغــاز مــی تــوان بــه ســرانـجــام راه بــردما دل عبـث بـه فکر سرانجام بـستـه ایم
چـون دانـه نـیـسـت عـاریـتــی سـیـر دام مـامـا دل بـه دام چـون گـره دام بـسـتـه ایم
صــائب بــه ذوق مـا نـتــوان یـافــت کــافــریزنـار را بــه رغـبــت احــرام بــسـتــه ایـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج