فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٢٣٤: دلم بربود دوش آن نرگس مست

دلـم بـربـود دوش آن نرگـس مسـتاگـر دسـتـم نگـیری رفـتـم از دسـتچـه نـیـکـو هـر دو بـا هـم اوفـتـادنـددلم با چشمت این دیوانه آن مستنمی دانم دهانت هسـت …

دلـم بـربـود دوش آن نرگـس مسـتاگـر دسـتـم نگـیری رفـتـم از دسـت
چـه نـیـکـو هـر دو بـا هـم اوفـتـادنـددلم با چشمت این دیوانه آن مست
نمی دانم دهانت هسـت یا نیسـتنمـی دانم میانت نیسـت یا هسـت
تویی آن بی دهانی کو سخن گفتتـویی آن بـی میانی کو کمر بـسـت
بـــجـــانـــم بـــنـــده آزاده یــی کـــوگرفتـار تـو شد وز خـویشـتـن رسـت
دگــر بــا ســیـف فــرغــانــی نـیـایـددلـی کـز وی بـرید و در تـو پـیوسـت
گدایی کـز سـر کـوی تـو بـرخـاسـتبـسـلطانیش بـنشاندند و ننشسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج