فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٢٣٣: جفا از سر گرفتی یاد می دار

جــفـا از ســر گـرفـتــی یـاد مـی دارنکردی آن چـه گفـتـی یاد می دارنـگـفـتـی تـا قـیـامـت بــا تـو جـفـتـمکنون بـا جـور جـفـتـی یاد می دارمــرا بــیـد…

جــفـا از ســر گـرفـتــی یـاد مـی دارنکردی آن چـه گفـتـی یاد می دار
نـگـفـتـی تـا قـیـامـت بــا تـو جـفـتـمکنون بـا جـور جـفـتـی یاد می دار
مــرا بــیـدار در شــب هــای تــاریـکرها کـردی و خـفـتـی یاد مـی دار
به گوش خصم می گفتی سخن هامـرا دیـدی نـهـفـتـی یـاد مـی دار
نگـفـتـی خـار بـاشـم پـیش دشـمنچو گل بـا او شکفتـی یاد می دار
گـرفــتــم دامـنـت از مـن کـشــیـدیچـنین کـردی و رفـتـی یاد می دار
همـی گـویم عـتـابـی مـن بـه نرمیتو می گویی به زفتی یاد می دار
فــتــادی بــارهـا دســتــت گـرفــتــمدگــربــاره بــیـفــتــی یـاد مـی دار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج