فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 فروردین 1403

شماره ٢٣٢: ز بوی زلف تو باغ آنچنان معطر گشت

ز بـوی زلف تـو بـاغ آنچـنان معـطـر گـشـتکـه خـاک مشـک تـر و داغ لـاله عـنبـر گـشـتز شرم سبـزه خط تـو، طوطی خوش حرفچـو مـغـز پـسـتـه نهان در میان شـکـر…

ز بـوی زلف تـو بـاغ آنچـنان معـطـر گـشـتکـه خـاک مشـک تـر و داغ لـاله عـنبـر گـشـت
ز شرم سبـزه خط تـو، طوطی خوش حرفچـو مـغـز پـسـتـه نهان در میان شـکـر گـشـت
دگـر بـه حـال جـگـرتـشـنـگـان کـه پـردازد؟کـه خـط پـشـت لـبــت پـرده دار کـوثـر گـشـت
ز طـوق فـاخـتـگـان نام سـرو حـلقـه کـننددر آن چـمن کـه نهال تـو سـایه گسـتـر گشـت
تـوان ز وقـت خـوش نقطـه دهان تـو یافـتکــه آفــتـــاب جــمــال تــو ذره پـــرور گــشــت
کـنـاره گـیـر ز مـردم، صـفـای وقـت بـبـیـنکه قطره گوشـه گرفت از محـیط، گوهر دشـت
زبــان تــیـغ ز ســنـگ فــســان دراز شــودز بــردبــاری مـن آســمـان ســتــمـگـر گـشـت
مــرا بــه دفــتــر بــال هـمــا فــریـب مــدهکـه در خـرابــه نـم ایـن رسـالـه ابــتــر گـشـت
به هر چه می رسد از رزق، سازگاری کنکه هر که ساخت به سد رمق، سکندر گشت
چـه چـاشنی بـه سخن داد خـامه صائب؟کـه قــنـد در نـظــر طــوطــیـان مـکــرر گـشــت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج