فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٣٢: بگرد فتنه می گردی دگربار

بـگـرد فـتـنه مـی گـردی دگـربـارلب بامست و مستی هوش می دارکـجـا گـردم دگـر کـو جـای دیـگـرکــه مـا فــی الــدار غــیـر الــلـه دیـارنگردد نقـش جـز بـر…

بـگـرد فـتـنه مـی گـردی دگـربـارلب بامست و مستی هوش می دار
کـجـا گـردم دگـر کـو جـای دیـگـرکــه مـا فــی الــدار غــیـر الــلـه دیـار
نگردد نقـش جـز بـر کلک نقـاشبــگــرد نـقــطــه گــردد پــای پــرگــار
چو تو باشی دل و جان کم نیایدچـو سـر بــاشـد بـیـایـد نـیـز دسـتـار
گرفـتـارسـت دل در قـبـضـه حـقگـرفـتــه صـعـوه را بــازی بــه مـنـقـار
ز منقـارش فـلک سـوراخ سـوراخز چـنگـالـش گـران جـانـان سـبـکـبـار
رها کن این سـخـن ها را ندا کنبــه مـخـمـوران کـه آمـد شـاه خـمـار
غـم و انـدیشـه را گـردن بـریدنـدکـه آمـد دور وصــل و لـطــف و ایـثــار
هلا ای ساربـان اشتـر بـخـوابـاناز این خـوشـتـر کجـا بـاشـد علف زار
چو مهمانان بـدین دولت رسیدندبــیــا ای خــازن و بــگــشــای انــبــار
شـب مـشـتــاق را روزی نـیـایـدچـنـیـن پــنـداشـتـی دیـگـر مـپــنـدار
خـمش کن تـا خـموش ما بـگویدویسـت اصـل سـخـن سـلطان گفتـار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج