فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٢٣٢: به هر سیاه درون مشنوان ترانه خویش

بـه هـر سـیـاه درون مـشـنـوان تـرانـه خـویشزمـیـن پـاک طـلـب کـن بـرای دانـه خـویـشزبــان خــویــش بــه دیــوار تــا تــوان مــالــیــدقـدم بــرون مـگ…

بـه هـر سـیـاه درون مـشـنـوان تـرانـه خـویشزمـیـن پـاک طـلـب کـن بـرای دانـه خـویـش
زبــان خــویــش بــه دیــوار تــا تــوان مــالــیــدقـدم بــرون مـگـذار از درون خــانـه خـویـش
گــنــاه زشــتــی خــود را بــر آبــگــیـنـه مــنـهمکـن چـو تـنگدلان شـکـوه از زمانه خـویش
دل خــراب ز خــاک مــراد کــمــتــر نــیــســتبـخـواه حـاجـت خـود را ز آسـتـانـه خـویـش
درین دو هفته که گل میهمان این چمن استمـبــاش درپــی تــعـمـیـر آشـیـانـه خـویـش
چـو زلـف مـاتــمـیـان در هـم اسـت کـارجـهـانازیـن بــلـای سـیـه دور دار شـانـه خــویـش
کـمـنـد گـوهـر مـقـصـود رشـتــه اشـک اسـتمکن چـو شـمع قـضـا گریه شـبـانه خـویش
بــه نـیـم جــو نـخــرد خــرمــن فــلــک صــائبز عقده دل خود هر که ساخت دانه خویش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج