فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٢٣١: من از خدای جهان عمر میخوهم چندان

من از خـدای جـهان عمر میخـوهم چـندانکـه غــنـچــه مـتــبــســم شــود گـل خــنـدانهلال وارش اگـر چـه جـمال کـامل نیسـتولی چـو مه شودش ملک حـسن صد چـندا…

من از خـدای جـهان عمر میخـوهم چـندانکـه غــنـچــه مـتــبــســم شــود گـل خــنـدان
هلال وارش اگـر چـه جـمال کـامل نیسـتولی چـو مه شودش ملک حـسن صد چـندان
هـمـی خـوهم چـو جـهـانـیش آرزومـنـدنـدکــــه ایـــزدش بــــرســــانــــد بآرزومــــنـــدان
بــدو چــگـونـه تــوانـد رســیـد عـاشــق رابــجــد اهـل طــلـب یـا بــصــبــر خــرســنـدان
بـبـذل زر نرسد کس بـلعل دوست چـنانکبــریـســمــان نــشــود مــنــتــظــم در دنــدان
ایــا بـــدولــت آزادی از جــهــان گــشــتــهغـــلـــام بــــنـــده درگـــاه تــــو خــــداونـــدان
نـپــرورد چــو تــو شــیـریـن و گـر درآمـیـزدبـــشـــهـــد مـــادر ایـــام شـــیــر فـــرزنـــدان
غـمـت چـگـونه نگـیرد حـصـار و قـلـعـه دلکه خصم دست گشاده است و شهر دربندان
چو دوست سخت دل افتاد سیف فرغانیبـرو چـو مطـرقـه می زن سـری بـرین سـندان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج