فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٣٠: گیرم که بود میر تو را زر به خروار

گــیــرم کــه بــود مــیــر تــو را زر بــه خــرواررخــسـاره چــون زر ز کـجــا یـابــد زرداراز دلــشـــده زار چـــو زاری بـــشـــنــیــدنــداز خـاک بـ…

گــیــرم کــه بــود مــیــر تــو را زر بــه خــرواررخــسـاره چــون زر ز کـجــا یـابــد زردار
از دلــشـــده زار چـــو زاری بـــشـــنــیــدنــداز خـاک بـرآمد بـه تـماشـا گـل و گـلـزار
هـیـن جـامـه بـکـن زود در ایـن حـوض فـروروتـا بــازرهـی از سـر و از غـصـه دسـتـار
مـا نـیـز چـو تـو مـنـکـر ایـن غـلـغـلـه بــودیـمگشتیم به یک غمزه چنین سغبه دلدار
تـا کی شـکـنی عـاشـق خـود را تـو ز غـیرتهل تـا دو سـه ناله بـکـند این دل بـیمار
نـی نـی مــهـلــش زانـک از آن نــالــه زارشنی خـلـق زمین ماند و نی چـرخـه دوار
امـروز عــجــب نـیـســت اگــر فــاش نـگــرددآن عـالم مسـتـور بـه دسـتـوری سـتـار
بــاز ایـن دل دیـوانـه ز زنـجـیـر بـرون جـسـتبـدریـد گـریـبـان خـود از عـشـق دگـربـار
خامش که اشارت ز شه عشق چنین استکز صبـر گلوی دل و جـان گیر و بـیفشار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج