فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

شماره ٢٣٠: خوش آن که چون گل ازین گلستان دمید و گذشت

خوش آن که چون گل ازین گلستان دمید و گذشتچو صبح یک دو نفس سرسری کشید و گذشتنـــریـــخـــت رنـــگ اقـــامـــت دریـــن خـــراب آبـــادسـری چـو ماه بـه هر…

خوش آن که چون گل ازین گلستان دمید و گذشتچو صبح یک دو نفس سرسری کشید و گذشت
نـــریـــخـــت رنـــگ اقـــامـــت دریـــن خـــراب آبـــادسـری چـو ماه بـه هر روزنی کـشـید و گـذشـت
بــه قــدر آنــچــه ســرانــجــام تــوشــه بــایـد کــرددریـن ربــاط پــر از وحــشــت آرمـیـد و گــذشــت
پــــنـــاه بــــرد بــــه دارالــــامـــان خــــامـــوشــــیز زخـم تــیـغ زبــان خـون خـود خــریـد و گـذشـت
فـــریـــب نـــعـــمـــت الـــوان نـــوبـــهـــار نـــخـــوردچـو لاله کاسه پـر خـون بـه سر کشید و گذشت
دلـــم ز مـــنـــت آب حــــیـــات گـــشـــت ســـیـــاهخـوش آن که تـشنه بـه آب بـقا رسـید و گذشت
هـــزار غـــنـــچـــه دل واکـــنـــد ســـبـــکـــروحـــیکه چـون نسـیم بـر این گلسـتـان وزید و گذشت
گــذر ز چــرخ مــقــوس بــه قــد هـمــچــو خــدنــگکـه هر کـه مـاند بـه زیر فـلـک خـمید و گـذشـت
خــوشــا کــســی کــه ازیـن بــاغ پــر ثــمـر صــائببـه جـای میوه سـر انگشـت خـود گزید و گذشت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج