فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٢٢: ای چشم تو پرده دار اعجاز

ای چـشـم تـو پـرده دار اعـجـازمژگـان تـو سـایه پـرور نازاز قـــافـــلـــه شـــکـــایــت مــاچون ریگ روان نخیزد آوازپـیشانی صبـح و آفتـاب اوستدرسـینه پ…

ای چـشـم تـو پـرده دار اعـجـازمژگـان تـو سـایه پـرور ناز
از قـــافـــلـــه شـــکـــایــت مــاچون ریگ روان نخیزد آواز
پـیشانی صبـح و آفتـاب اوستدرسـینه پـاک گوهران راز
بـر زنده قـبـای خـاک مـپـسـنددل را ز غـبـار کین بـپـرداز
در پرده خون دل حصاری استاز لعـل لب تـو آب اعـجـاز
گــردانـده ز خــلــق روی امــیـدکـار صـائب بـود خـداسـاز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج