فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٢٢: آن کو بدر تو سر نهاده است

آن کـو بــدر تــو سـر نـهـاده اســتپـای از دو جـهان بـدر نهاده اسـتدر دام غــــم تــــو طــــایـــر وهـــمبـا بـال شـکسـتـه پـر نهاده اسـتسـلطـان کـه …

آن کـو بــدر تــو سـر نـهـاده اســتپـای از دو جـهان بـدر نهاده اسـت
در دام غــــم تــــو طــــایـــر وهـــمبـا بـال شـکسـتـه پـر نهاده اسـت
سـلطـان کـه بـسـکه نقـش نامشبـر چـهره سـیم و زر نـهـاده اسـت
تـــا بـــاشـــدش آب روی حـــاصــلبـر خـاک در تـو سـر نـهـاده اسـت
در خــانـه دل ز دســت عــشــقـتغـم بـر سـر یکـدگـر نـهـاده اسـت
عـاشـق چــه کـنـد چــو انـدریـن رهاز بــهـر تــو پــای در نـهـاده اسـت
بــاری بــکـشــد بــپــشــت هـمـتچـون روی بـدین سفر نهاده است
بـیـچـاره سـری گـرفـتـه بــر دسـتپـای از همه پـیشـتـر نهاده اسـت
از بـــــهــــر مـــــراد دل دریــــن راهجا نیست که در خطر نهاده است
عاشق سر خدمتـی عجـب نیستدر پــای رقـیـب اگـر نـهـاده اســت
تــرســا بــنــهـد ز بــهـر عــیـســیسر بـر قدمی که خـر نهاده اسـت
رویــت کـــه بـــنـــور او تـــوان دیــدارواح کــه در صــور نــهـاده اســت
دیــر اســت کــه از پــس هــوایــتانـدر پــی مـا شـرر نـهـاده اســت
در پــیـش رخ تـو عـقـل کـوریـسـتکـش آیـنـه در نـظـر نـهـاده اســت
از بـــهـــر بـــهـــای بــــوســـه تـــوکش روح بـه از شـکر نهاده اسـت
گـر جـان بــرود تــفـاوتــی نـیـسـتانـدر لــبــت آن اثــر نـهـاده اســت
خـورشـید و مهت نمی تـوان گفـتدر مـن خـرد این قـدر نهاده اسـت
کــز جــبـــهــه تــو هــزار اکــلــیــلبـر تـارک مـاه و خـور نـهاده اسـت
آن خشک لبی که دست عشقشداغـی ز تـو بـر جـگـر نـهاده اسـت
از خـــون جـــگــر بـــر آســـتـــانــتصد نقطه بـچـشم تـر نهاده اسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج