فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٢٢٩: چمن برید به مقراض رشک، سنبل خویش

چـمن بـرید بـه مقراض رشک، سنبـل خـویشسـرآمدی ز نکویان بـه زلف و کـاکل خـویشاگـر چـه هـسـت لـبــت بـی نـیـاز از پـرسـشبـپـرس حـال مـرا گـاهی از تـغـافـ…

چـمن بـرید بـه مقراض رشک، سنبـل خـویشسـرآمدی ز نکویان بـه زلف و کـاکل خـویش
اگـر چـه هـسـت لـبــت بـی نـیـاز از پـرسـشبـپـرس حـال مـرا گـاهی از تـغـافـل خـویش
فتادگی است که پشتش نمی رسد به زمینبه خصم خویش سوارم من ازتحمل خویش
کمینه حـکم شهنشاه عشق این حـکم استکـه گـل پـیـاده رود در رکـاب بـلـبـل خـویش
چـه نـعـمـتـی اسـت درین راه پـرخـطـر صـائبکه بـسـتـه ایم گران، تـوشه تـوکل خـویش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج