فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 فروردین 1403

شماره ٢٢٩: ز من مپرس که چون بر تو ماه و سال گذشت

ز من مپرس که چون بر تو ماه و سال گذشتکه روز من بـه شـتـاب شـب وصـال گذشـتدریـن ریــاض مــن آن عــنــدلــیــب دلــگــیــرمکـه نـوبــهـار و خـزانـم بـه …

ز من مپرس که چون بر تو ماه و سال گذشتکه روز من بـه شـتـاب شـب وصـال گذشـت
دریـن ریــاض مــن آن عــنــدلــیــب دلــگــیــرمکـه نـوبــهـار و خـزانـم بـه زیـر بــال گـذشـت
گـرفــت دامـن مـن چــون گـلـاب، گـریـه تــلـخچو گل به هفته عمری که بی ملال گذشت
کـنون کـه گـشـت زمین گـیر حـیرت، آغـوشـمازین چه سود که بـر خاکم آن نهال گذشت؟
چـــراغ کــشــتـــه مــن در گــرفــت بـــار دگــرز بـس کـه یار ز خـاکـم بـه انفـعـال گـذشـت
اگـر چـه خـضـر بـود سـاقـی و مـی آب حـیـاتنمی تـوان ز لب خشک چـون سفال گذشت
مکـن بـه خـوردن خـشـم و غـضـب ملامت مننـمـی تــوانـم ازیـن لـقـمـه حــلـال گـذشـت
تـــمـــام حـــیــرت دیــدار و آه افـــســـوســـماگـر چـه زنـدگـیم جـمـلـه در وصـال گـذشـت
بـــه کــوچــه قــلــم افــتــاد تــا رهــم صــائببـه پـیچ و تـاب مرا عـمر همچـو نال گـذشـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج