فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٢٩: ای رخت فکنده تو بر اومید و حذر بر

ای رخـت فـکـنـده تـو بــر اومـیـد و حـذر بـرآخـر نـظـری کـن بـه نـظـربـخـش فـکـر بـرای طالب و ای عاشق بنگر به طلب بخشبـنگر بـه مؤثـر تـو چه چـفسی بـه …

ای رخـت فـکـنـده تـو بــر اومـیـد و حـذر بـرآخـر نـظـری کـن بـه نـظـربـخـش فـکـر بـر
ای طالب و ای عاشق بنگر به طلب بخشبـنگر بـه مؤثـر تـو چه چـفسی بـه اثـر بـر
او می کشـدت جـانب صـلح و طـرف جـنگگـه صـحـبـت یاران و گـهـی اوج سـفـر بـر
در تـو نگران او و تـو را چشم چـپ و راستاو بـا تو سخن گوی و تو را گوش سمر بـر
او می زند این سیخ و هش گاو سـوی یوغعیسیست رفیق و هش خربنده به خر بر
هر گاو و خری سیخ خورد بـر کفل و پشتتـو سـیخ ندامت خـوری بـر سینه و بـر بـر
زان ســیـخ کــبــاب دل تــو گـر نـشــد آگـهپـخـتـه کـنـدت مـطـبـخـیش نـار سـقـر بـر
گه کـاسـه گرفـتـی کـه حـلیماب و زفـر کـوگـه چـنـگ گـرفـتـی تـو بـه تـقـریع زفـر بـر
ز افـشـارش مـرگ آن رخ تـو گـردد چـون زرزر بــازدهـی و بـنـهـی سـر بـه حـجـر بــر
بـس چـند کنی عشوه تـو در محـفل کورانبـس چـند زنی نعـره تـو بـر مسـمع کر بـر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج