فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 فروردین 1403

شماره ٢٢٨: هزار حیف که دوران خط یار گذشت

هــزار حــیــف کــه دوران خــط یــار گــذشــتشـکـسـت رنگ گل و حـسـن نوبـهار گـذشـتچــنــان ســیـاهـی خــط تــنـگ کــرد دایـره راکه حسن، همچو نسیم از ب…

هــزار حــیــف کــه دوران خــط یــار گــذشــتشـکـسـت رنگ گل و حـسـن نوبـهار گـذشـت
چــنــان ســیـاهـی خــط تــنـگ کــرد دایـره راکه حسن، همچو نسیم از بنفشه زار گذشت
حــذر ز سـایـه مـژگـان خـویـشـتــن مـی کـردز جـوش خـط چـه بـر آن آتـشین عذار گذشـت
تـو وعـده می دهی و حـسـن بـر جـناح سـفرتـــو روز مــی گــذرانــی و روزگـــار گــذشـــت
گهر بـه چـشم صدف در کمین ریخـتـن اسـتمـگـر حــدیـثــی ازان در شــاهـوار گــذشــت؟
در آتشم چون گل از برگ خود، خوشا سر دارکـه نـوبــهـار و خـزانـش بـه یـک قـرار گـذشـت
غـبــار خــاطـر ازیـن بــیـشـتــر نـمـی بــاشـدکــه از خــرابــه مـن ســیـل بــاوقــار گـذشــت
چــه سـود لـوح مـزارم ز خـشـت خـم کـردن؟مـرا کـه عـمـر بــه خـمـیـازه و خـمـار گـذشـت
ز روزگـار جــوانـی خــبــر چــه مـی پــرسـی؟چــو بــرق آمـد و چــون ابــر نـوبــهـار گـذشـت
یکـی اسـت مرتـبـه صـدر و آسـتـان پـیشـشکسـی که همچـو تـو صائب ز اعتـبـار گذشـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج