فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٢٢٨: هر دم دلم ز عشق تو افغان برآورد

هـر دم دلـم ز عـشـق تـو افـغـان بــرآوردوز شوق (تو) بجای نفس جان برآوردطفلیسـت روح من که بـامید شـیر وصـلاز مهد جـسم هر نفس افغان بـرآوردلعل لب تو چون…

هـر دم دلـم ز عـشـق تـو افـغـان بــرآوردوز شوق (تو) بجای نفس جان برآورد
طفلیسـت روح من که بـامید شـیر وصـلاز مهد جـسم هر نفس افغان بـرآورد
لعل لب تو چون سر پـستـان خوهد گزیداین طفل شیرخواره چـو دندان بـرآورد
شـاهان حـسـن را رخ تـو همچـو کودکاندامـن ســوار کـرده بــمـیـدان بــرآورد
هردم بـرای طـعـمـه جـانـهای عـاشـقـانلعـلت شـکر ز پـسـتـه خـندان بـرآورد
خورشید اگر فرو شود از آسمان چه باکرویــت چــو آفــتــاب هــزاران بـــرآورد
گردون بـماه خـویش ز رویت خـجـل شودایـن را چــو در مــقــابــلــه آن بــرآورد
بــویـی ز خـاک کـوی تـو دارد بــجـیـب دربـاد سـحـر کـه نالـه ز مـرغـان بـرآورد
فـریـاد از اهـل شـهـر بــرآیـد چــو قـد تــوسـروی بـگـرد شـهـر خـرامـان بـرآورد
از وصـل تـو کـه بـر همه دشـوار کـرد کـاردارم طـمع کـه کـار من آسـان بـرآورد
تـا دامـنش بـدسـت مـن افـتـاد سـیف رانگـذاشـتـم کـه سـر ز گریبـان بـرآورد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج