فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٢٢٨: ای عاشق بیچاره شده زار به زر بر

ای عــاشــق بــیــچــاره شــده زار بــه زر بــرگویی که نزد مرگ تـو را حـلقـه بـه در بـربــنــدیـش از آن روز کــه دم هــای شــمــاریتـو مـی زنی و وهم ز…

ای عــاشــق بــیــچــاره شــده زار بــه زر بــرگویی که نزد مرگ تـو را حـلقـه بـه در بـر
بــنــدیـش از آن روز کــه دم هــای شــمــاریتـو مـی زنی و وهم زنـت شـوی دگـر بـر
خـود را تـو سـپـر کـن بـه قـبـول همه احـکـامزان پـیش کـه تـیر اجـل آیـد بـه سـپـر بـر
از آدمــی ادراک و نــظــر بـــاشــد مــقــصــودکای رحمت پـیوستـه بـه ادراک و نظر بـر
ای کان شـکر فضل تـو وین خـلق چـو طوطیطوطی چـه کند که ننهد دل بـه شکر بـر
آن نیشکر از عشق تـو صد جـای کمر بـسـتشـکر تـو نبـشـتـسـت بـر اطـراف کمر بـر
جــز شــمـس و قـمـر بــاصــره را نـور دگـر دهای نور تـو وافر شده بـر شمس و قمر بـر
از کــار جــهــان ســیـر شــده خــاطــر عــارفعاشـق شـده بـر شـیوه و بـر کار دگر بـر
دیـدســت کــه گـر نـوش کــنـد آب جــهـان رابــی حـضـرت تـو آب نـدارد بــه جـگـر بــر
گــیـرم هــمــه شــب پــاس نــداری و نــزاریخـود را بـزن ای مخـلص بـر ورد سحـر بـر
آن هـا کــه شــب و صــبــحــدم آرام نـدیـدنـدنــاگــاه فــتــادنـد بــر آن گــنـج گــهـر بــر
موسی همه شب نور همی جست و به آخرنـوری عـجـبـی دیـد بـه بـالـای شـجـر بـر
یعـقوب وطـن سـاخـت بـه جـان طـره شـب راتـا بـوسـه زد آخـر بـه رخ و زلف پـسـر بـر
مــقــصــود خــدا بــود و پــســر بــود بــهـانــهعاشـق نشـود جـان پـیمبـر بـه بـشـر بـر
او ز آل خــلـیـلـســت و بــه آفـل نـکـنـد مـیـلچــون خــار بــود آفـل او را بــه بــصـر بــر
جـز دوسـت خـلـیـلـی نـپــذیـرفـت خـلـیـلـشور نه تـن خـود را نـفـکـنـدی بـه شـرر بـر
ای گشـتـه بـت جـان تـو نقـشـی و کـلوخـیانکار تـو پـس چـیست بـه عبـاد حجـر بـر
یک لحظه بـنه گوش که خواهم سخنی گفتای چشم خوشت طعنه زده نرگس تر بر
بـر نقد زن ای دوست که محبـوب تـو نقدستای چـشـم نهاده همه بـر بـوک و مگر بـر
بـــربــســتــم لــب را ز ره چــشــم بــگــویــمچـیزی کـه رود مسـتـی آن کـلـه سـر بـر
نی نی بـنگویم که عـجـب صـید شـگرفـسـتمـرغ نـظـرسـت و نـنـشـینـد بـه خـبـر بـر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج