فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٢٢٧: مکن یار مکن یار مرو ای مه عیار

مــکــن یــار مــکــن یــار مــرو ای مــه عــیــاررخ فـرخ خــود را مـپــوشــان بــه یـکـی بــارتــو دریـای الـهـی هـمـه خــلـق چــو مـاهـیچو خشک آوری …

مــکــن یــار مــکــن یــار مــرو ای مــه عــیــاررخ فـرخ خــود را مـپــوشــان بــه یـکـی بــار
تــو دریـای الـهـی هـمـه خــلـق چــو مـاهـیچو خشک آوری ای دوست بمیرند به ناچار
مـــگـــو بـــا دل شـــیــدا دگـــر وعـــده فـــرداکـه بـر چـرخ رسـیدسـت ز فـردای تـو زنـهار
چـو در دسـت تـو بـاشـیم نـدانیم سـر از پـایچو سرمست تو بـاشیم بیفتد سر و دستار
عـطـاهای تـو نقـدسـت شـکـایت نـتـوان کـردولــیــکــن گــلــه کــردیـم بــرای دل اغــیــار
مرا عشق بپرسید که ای خواجه چه خواهیچـه خـواهد سـر مـخـمور بـه غـیر در خـمـار
سـراسـر هـمـه عـیـبـیـم بــدیـدی و خـریـدیزهـی کـالـه پـرعـیـب زهـی لـطـف خـریـدار
ملوکان همه زربـخش تویی خسرو سربـخشســـر از گـــور بـــرآورد ز تـــو مــرده پـــیــرار
مــلــالــت نـفــزایـیـد دلــم را هـوس دوســتاگــر رهــزنــدم جــان ز جــان گــردم بــیــزار
چــو ابــر تــو بــبــاریـد بــرویـد سـمـن از ریـگچـو خـورشـید تـو درتـافت بـروید گل و گلزار
ز سـودای خــیـال تــو شـدسـتــیـم خــیـالـیکی داند چه شویم از تو چو بـاشد گه دیدار
همه شیشه شکستـیم کف پـای بـخـستـیمحـریفـان همه مـسـتـیم مـزن جـز ره هموار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج