فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 فروردین 1403

شماره ٢٢٧: مرا که داغ و کبابم چه دوزخ و چه بهشت

مرا که داغ و کبابم چه دوزخ و چه بهشتمرا که مست و خرابم چه کعبه و چه کنشتنـخـسـت پـیـر خـرابـات چـون قـلـم قـط زدبـــرات روزی مــا بـــر لــب پــیــالـ…

مرا که داغ و کبابم چه دوزخ و چه بهشتمرا که مست و خرابم چه کعبه و چه کنشت
نـخـسـت پـیـر خـرابـات چـون قـلـم قـط زدبـــرات روزی مــا بـــر لــب پــیــالــه نــوشــت
بـه آب شـور مـرا کـعـبـه کـی فـریب دهد؟که مشـربـم شـده خـوگر بـه آب تـلخ کنشـت
بـه کلک قاعده دانی شکسـتـگی مرسـادکه تـوبـه نامه ما بـا خـط شـکـسـتـه نوشـت!
هـزار بــوســه ســیـراب مـی تــوان کـردنلـب پـیاله گـر افـتـد بـه دسـت ما لب کـشـت
مـرا کـه والـه آن چــاک ســیـنـه ام صـائبکجـا گشـاده شود دل ز کوچـه بـاغ بـهشـت؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج