فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٢٢٦: نور رخ تو قمر ندارد

نـــور رخ تــــو قــــمـــر نـــداردذوق لـب تــو شـکـر نـدارددر دور تــــو مــــادر زمــــانــــهمـاننـد تـو یک پـسـر نداردبــی بــهـره ز دولــت غــم …

نـــور رخ تــــو قــــمـــر نـــداردذوق لـب تــو شـکـر نـدارد
در دور تــــو مــــادر زمــــانــــهمـاننـد تـو یک پـسـر ندارد
بــی بــهـره ز دولــت غــم تــواز مـحـنـت مـا خـبـر نـدارد
آنکس که چو من بروی خوبـتدل مـی نـدهد مـگـر ندارد
دلـداده صـورت تـو ای دوسـتجـان را ز تـو دوستـر ندارد
جـانـا دل تــو چـو روزگـارسـتکآنـرا کـه فـگـنـد بـر نـدارد
در ســنـگ اثــر کـنـد فــغــانـمونــدر دل تـــو اثـــر نــدارد
مـگـذار بــدیـگـران کــســی راکو جز تو کسی دگر ندارد
از خون جگر کسی بجز سیفدر عشق تو دیده تـر ندارد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج