فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 فروردین 1403

شماره ٢٢٦: عنان دل ز من آن دلربا گرفت و گذاشت

عــنـان دل ز مـن آن دلـربــا گـرفـت و گـذاشــتچـو دلـپــذیـر نـبــودش چـرا گـرفـت و گـذاشـتعـــیــار مــوجـــه بـــیــتـــاب مـــا ز دریــا پـــرسکـه …

عــنـان دل ز مـن آن دلـربــا گـرفـت و گـذاشــتچـو دلـپــذیـر نـبــودش چـرا گـرفـت و گـذاشـت
عـــیــار مــوجـــه بـــیــتـــاب مـــا ز دریــا پـــرسکـه بــارهـا سـر زنـجـیـر مـا گـرفـت و گـذاشـت
فــریـب چــشــم پــریـشــان نـگـاه او مـخــوریـدکـه در دو روز هـزار آشــنـا گـرفــت و گـذاشــت
ز انــفــعــال مــرا روی بــازگــشــتــن نــیـســتخـوشا کسـی که طریق خـطا گرفت و گذاشت
ز گــل مــدار امــیــد وفــا کــه دســت ازوســتکـه رنـگ عـاریـتــی از حـنـا گـرفـت و گـذاشـت
قــدم ز نــاف غــزالــان بــه کــام شــیــر نــهــادسـبـکـروی کـه طـریق رضـا گـرفـت و گـذاشـت
عـنـان مـن گـل بــی دسـت و پــا کـجــا گـیـرد؟کـه خــار دامـن مـن بــارهـا گـرفـت و گـذاشـت
ز سـخـتــی دل سـنـگـیـن خـویـش در عـجـبــمکه همچـو موم بـی نقـشـها گرفـت و گذاشـت
نـــبـــود جـــوهـــر مـــردانـــگـــی زلـــیـــخـــا راوگـرنـه دامـن یوسـف چـرا گـرفـت و گـذاشـت؟
بـه درد مـن نـتـوان بــرد ره کـه دسـت مـسـیـحهـزار مـرتــبــه نـبــض مـرا گـرفــت و گـذاشــت
مــشـــو مــقـــیــد مــوج ســـراب ایــن عـــالــمکـه خــضــر دامـن آب بــقـا گـرفـت و گـذاشــت
ز پـشـت دسـت نـدامـت هـمـیـشـه رزق خـوردکـسـی کـه دامن اهل صـفـا گرفـت و گذاشـت
مــجـــو ز چــرخ مــروت کــه ایــن ســیــاه درونز دســت کـور مـکـرر عـصـا گـرفـت و گـذاشــت
ز نـقـش روی بـه نقـاش کـن کـه هر کـف خـاکهـزار بــار فــزون نــقــش گــرفــت و گــذاشــت
مرا ازان سنگ کو شکر و شکوه هر دو بجاستکـه اسـتـخـوان مـرا از همـا گـرفـت و گـذاشـت
ز نــقــد داغ اثـــر در جـــهــان نــهــشـــت دلــمز بس که بر سر هم چون گدا گرفت و گذاشت
جــهـان سـفـلـه چــو فـرزنـد بــی خــطـا صـائبمـرا ز چـرخ بـه دسـت دعـا گـرفـت و گـذاشـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج